RAZVOJNA AGENCIJA ROD

Razvojna agencija ROD od svoje ustanovitve leta 1999 dalje predstavlja ključno podporno okolje na področju informiranja in svetovanja o možnostih sofinanciranja raznih projektov z EU sredstvi različnim ciljnim skupinam z območja občin: Ajdovščina, Komen in Vipava. V imenu posameznih ciljnih skupin in lokalnih skupnosti tudi pripravlja in izvaja različne projekte.
Vsebinska področja delovanja so predvsem naslednja:

razvoj podeželja;
(podpora občinam, krajevnim in vaškim skupnostim pri pripravi vlog na nacionalne in evropske javne razpise in pomoč pri izvedbi projektov; koordinacija in soorganizacija prireditve Okusi Vipavske, strokovna in administrativna podpora Lokalni akcijski skupini Zgornje Vipavske doline in Komenskega Krasa (LAS) ter vloga finančnega organa LAS, koordinacija Projektnega sveta Vipavske vinske ceste),
razvoj podjetništva;
(izvajanje nacionalnih programov: vavčerski sistem svetovanja, točka VEM za podjetnike, pomoč podjetnikom pri pripravi vlog na javne razpise)razvoj človeških virov
(partner v Regijski štipendijski shemi Goriške statistične regije, promocija tehničnih in ostalih deficitarnih poklicev med zaključnimi letniki osnovnih šol, svetovanje glede možnosti pridobitve certifikata o NPK (nacionalna poklicna kvalifikacija)
področje regionalnega razvoja
Na nivoju naše države je 12 statističnih regij (ne gre za upravne regije). V vsaki od teh delujejo regionalne razvojne agencije, ki predstavljajo pomembno podporno okolje posameznim regijam oziroma občinam v posameznih regijah. V Goriški statistični regiji je regionalna razvojna agencija organizirana na svojstven način. Deluje kot mreža štirih lokalnih razvojnih agencij, v katero so vključene naslednje razvojne agencije:
Razvojna agencija ROD
RRA severne Primorske d.o.o. Nova Gorica ,
Posoški razvojni center (PRC),
Idrija – Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija d.o.o. (ICRA).
Agencije so med seboj enakopravne in delujejo na principu projektnega sodelovanja in mrežnega vodenja, kar pomeni, da si izmenjujejo vodenje vsaki dve leti. Vsaka izmed agencij pa je stalno zadolžena za koordiniranje enega izmed področij izvajanja regionalnega razvojnega programa. Razvojna agencija ROD stalno koordinira podeželje, v dveletnem obdobju 2008 – 2009 pa je imela status regionalne razvojne agencije.

Kontaktna oseba
Suzana Žvokelj Ferjančič

Naslov
Gregorčičeva ulica 20, SI 5270 Ajdovščina
Slovenija

Web
www.ra-rod.si

e-mail
ra.rod@siol.net